Social Network


welkom@vve-zeerzeker.com
T 010 - 310 50 02

welkom@vve-zeerzeker.com
T 010 - 310 50 02

Schade melden.

Schaden dienen in eerste instantie gemeld te worden bij de VvE Beheerder (indien aanwezig).

Glasschaden

Glasschaden melden bij de Samenwerking Glasverzekering op servicenummer 0800 0226100. Houdt het polisnummer bij de hand.

Overige schaden

U kunt de schade melden per mail op schade@vve-zeerzeker.com of u kunt de schade telefonisch melden op 010 - 310 50 02 (vraag naar de schadeafdeling). In spoedgevallen kunt u contact opnemen op 06 - 25181802.

Voor het aanmelden van een schade ontvangen wij graag de volgende stukken;

 • Een compleet ingevuld en getekend schadeaangifteformulier
 • Foto’s van de oorzaak van de schade en van de gevolgschade
 • Indien onderzoeken hebben plaats gevonden om de oorzaak te achterhalen bijvoorbeeld lekdetectie. Deze graag meesturen.
 • Een indicatie van de herstelkosten zodat de verzekeraar kan bepalen of ze wel of geen expert wensen in te schakelen
 • Bij inbraak proces verbaal van aangifte bijvoegen
 • Bij aansprakelijkstelling kopie van deze brief meesturen

Een expert op bezoek

Het kan zijn dat de verzekeraar een expert inschakelt. Deze expert;

 • inventariseert samen met u de schade en onderzoekt de oorzaak.
 • bespreekt met u de te nemen maatregelen of te treffen voorzieningen om meer schade te beperken c.q. te voorkomen. U dient deze maatregelen op te volgen.
 • zet in overleg met de beheerder, u en ons de nodige werkzaamheden in gang.
 • stelt uiteindelijk het schadebedrag vast voor herstel, herbouw of vervanging.
 • houdt er rekening mee dat u liever zelf een aantal werkzaamheden doet.
 • levert een expertiserapport op, waarna de verzekeraar bepaalt of de schade gedekt is en uiteindelijk wat er vergoed wordt.

Met andere woorden; begeleidt u in het gehele schadetraject.

U kunt ook een eigen expert in de arm nemen. Men noemt dit een contra-expert. Deze regelt de schade namens u met ons. De kosten van de contra-expert maken geheel of gedeeltelijk deel uit van de schade. Mocht u gebruik willen maken van een contra-expert dan verzoeken wij u dit met ons en de door ons ingeschakelde expert te bespreken.

Rechts­bijstand

Dreigend en of geschil

Heeft u een (dreigend) conflict of wilt u juridisch advies? Dan is het belangrijk voor u om deze zaak snel bij de Arag aan te melden. U kunt uw zaak direct online of schriftelijk aanmelden. Voordat u de zaak aanmeldt bij ARAG adviseren wij u contact op te nemen met een medewerker van het Arag ServiceCenter. Met deze medewerker kunt u uw zaak bespreken en samen bepalen wat de juiste vervolgstappen zijn om tot een oplossing van uw geschil te komen. U kunt deze medewerkers bereiken via telefoonnummer 033 - 434 2342. Houdt het polisnummer bij de hand en geef aan dat u een specifiek VVE product van VvE ZeerZeker heeft.

Online zaak aanmelden

Wanneer u uw zaak online aanmeldt neemt de Arag binnen 5 werkdagen contact met u op om te bespreken hoe zij u verder kunnen helpen. Bij het online aanmelden van uw zaak is het belangrijk dat u de benodigde documenten in digitale vorm beschikbaar hebt.

U dient uw documenten in één keer in te scannen, en niet pagina voor pagina. Houdt u er tevens rekening mee dat het te uploaden bestand niet groter is dan 5MB. U kunt maximaal 10 bijlagen toevoegen. Houdt het polisnummer bij de hand en geef aan dat u een specifiek VVE product van VvE ZeerZeker heeft.

Als u grotere bijlagen heeft, kunt u de melding niet via internet doen. Wij vragen u dan schriftelijk te melden via het schademeldingsformulier. Voor het aanmelden kunt u klikken op de volgende link.

https://claim.arag.nl/ondernemer/zaakmelden

Zaak schriftelijk aanmelden

Bij het schriftelijk aanmelden van uw zaak, dient u altijd gebruik te maken van het meldformulier.

Meldt u de zaak schriftelijk aan? Houd dan rekening met een (post-)verwerkingstijd. De Arag neemt binnen 5 werkdagen contact met u op. Vermeld polisnummer en naam van de maatschappij waar u verzekerd bent (of zend een kopie van uw polisblad mee). Stuur alle noodzakelijke documenten mee. Stuur geen originele documenten, maar kopieën. Voor het schriftelijk aanmelden kunt u gebruik maken van de volgende documenten.